Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik

Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik hakkında gerekli uzun bir açıklamada bulunmak için aşağıdaki metinimizde okuyabilirsiniz. iyi okurlar...

Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
10 Haziran 2022 - 01:08 - Güncelleme: 10 Haziran 2022 - 01:09

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE DENETİM VE


KONTROL YÖNETMELİKLERİ

İLK KISIM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin gıda güvenliğini ve kalitesini sağlamak için asgari teknik ve hijyenik şartlarını belirlemek, gıda maddelerinin gıda ve malzemelerinin uygunluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir. ve gıda maddeleriyle temas eden malzemeler. Türk gıda mevzuatı, muayene ve kontrol hizmetleri ve işyeri sorumlulukları ile.


Dürbün

BÖLÜM 2 – (1) Bu Kurallar; Gıda güvenliği ve kalitesinin, gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin, izlenebilirliğin, işyerinde sorumluluk ve itiraz hakkının sağlanması amacıyla, gıdanın birincil üretim aşaması da dahil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik koşullara uyulması ve gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin temellerini kapsar.

Dinlenme


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7, 10, 16, 17, 18, 23 ve 23 üncü maddelerinin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasının 15 inci maddesinde yayımlanmıştır. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl İdaresi Özel Kanununun 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi

Tanımlar

BÖLÜM 4 – (1) Bu Kurallarda;

a) Denetim: Ulusal düzeyde bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluk açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığını; Bunun dışında gıda kontrol hizmetlerinin il özel idaresi, belediye ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca veya mahallî mülki amirliğin koordinasyonunda veya işbirliğinde yürütülmesi ve/veya doğrulanması için yürütülen işlemler, gıdaların üretim, satış ve tüketim yerlerinin kendi özel mevzuatlarına göre denetlenmesi,

b) Doğrulama: Belirlenen şartların sağlandığına dair objektif delillerin incelenmesi veya dikkate alınması suretiyle yapılan muayene ve kontrolü,

c) Düzeltici Faaliyet: HACCP planında kritik kontrol noktasının aşıldığı tespit edildiğinde alınacak aksiyon, alınacak aksiyon,

d) Doğrulama: Belirli bir kullanım veya uygulamaya ilişkin gerekliliklerin karşılandığına dair nesnel kanıtlara göre işletme tarafından gerçekleştirilen kontrolü,

d) Gıda/Gıda Ürünleri: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç; İçecekler ve sakızlar dahil olmak üzere insanlar tarafından tüketilen ve/veya içilen her türlü ham, yarı mamul veya mamul maddeler ile bunların hazırlanması ve işlenmesinde kullanılan maddeler,

e) Gıda güvenliği: Gıdalarda oluşabilecek her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik zararları ortadan kaldırmak için alınan tedbirler bütününü,

f) Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler: Gıda maddeleri ile temas eden veya temas edecek şekilde imal edilen her türlü madde ve malzemeleri,

g) Gıda işletmecisi: İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri, depoladıkları, naklettikleri veya dağıtımını yaptıkları, satışa arz ettikleri ve tükettikleri gıdaların gıda kanunu Türkçe gereklerine uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Gıda İşletmesi: Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temas halinde olan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi ve dağıtımı faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında kişiler veya kamu veya özel kuruluşlar tarafından kar amacı gütmeden faaliyet gösteren işyerini,

h) Gıda Kodeksi: Türk Gıda Kodeksini,

ı) Gıda Müfettişi/Gıda Müfettişi: Kontrol ve Gıda işlemlerini yürütmek üzere en az 4 yıllık lisans eğitimine ve Gıda Bilimi alanında en az diplomaya sahip Ziraat Mühendisleri, Zirai İşletmeler, Kimyagerler, Su Ürünleri Mühendisleri, Veterinerler, Kimyagerler, Biyologlar, teftiş çalışma ve prosedürleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kendi yetki alanları dahilinde görevlerini yeterli düzeyde yürütmek ve resmi kontrollerin aynı şekilde yapılmasını sağlamak üzere yetkilendirilmiş kişiler,

i) Gıda Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş Yardımcısı: Sağlık Bakanlığında Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak 5179 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce muayeneyi yapanlarla birlikte gıda müfettişine/gıda müfettişine teftişte yardımcı olmak ve Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemelerin kontrolü ve sağlık memuru unvanına sahip kişiler,

j) Gıda etiketi: Gıda ile birlikte sunulan veya ambalajı üzerine basılı her türlü yazılı veya basılı bilgi, işaret, damga ve işaretleri içeren tanıtım bilgilerini,

k) İzleme: Bir veya birden fazla gıda işletmesi, gıda işletmecisi ve faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini,

l) HACCP: Gıda güvenliği açısından önemli tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları olarak tanımlanan sistemi,

m) HACCP planı: İlgili ürünün üretim sürecinde önemli gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla HACCP ilkelerine uygun olarak hazırlanan dokümanı,

n) HACCP sistemi: HACCP plan(lar)ını uygulamak ve amaçlarına ulaşmak için gerekli organizasyonel yapı, prosedürler, süreçler ve kaynakları,

o) HACCP izleme: Kritik kontrol noktasının kontrol altında olup olmadığını değerlendirmek için planlı bir sırayla kontrol parametrelerinin gözlemlerini veya ölçümlerini yapmak,

ö) HACCP Denetimi: HACCP planı ve sonuçları da dahil olmak üzere HACCP sisteminin belirlenen hükümlere uygun olup olmadığını, etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve amaçlarına ulaşmak için uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan denetim ve kontrolü,

p) Hijyen: Bir gıda maddesinin tehlikelerin kontrolü ve kullanım amacı dikkate alınarak insan tüketimine uygunluğunu sağlamak için gerekli olan tedbir ve şartları,

r) Soruşturma: 5179 sayılı Gıda Üretim, Tüketim ve Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye ve 5302 sayılı İdare il özel kanunu ile gıda maddeleri ve Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması amacıyla yapılan inceleme,

s) İşleme: Isıtma, tütsüleme, tuzlama, olgunlaştırma, tatlandırma, ekstrüde etme, kurutma, dekapaj, hamur veya bunların bir kombinasyonunu üretme dahil olmak üzere orijinal ürünü önemli ölçüde değiştiren ve koruyan her türlü faaliyeti,

ş) İşlenmemiş gıdalar: Bölünmüş, parçalanmış, yırtılmış, dilimlenmiş, kemiği alınmış, kıyılmış, soyulmuş, kıyılmış, kesilmiş, temizlenmiş, kabuğundan ayrılmış, öğütülmüş, soğutulmuş, dondurulmuş, dondurulmuş veya çözülmüş ürünler dahil işlenmemiş gıda maddelerini,

t) İşlenmiş gıdalar: Hammaddelerin işlenmesi sonucu elde edilen ve üretimi için gerekli olan veya onlara özelliklerini veren bileşenleri içerebilen gıdaları,

u) İyi uygulama kılavuzları: Kirleticilerin kontrolü, su kullanımı, organik atık ve gübreler, bitki sağlığı ürünleri ve veteriner ilaçları kullanımı, haşere kontrolü, izlenebilirlik, geri dönüşüm, atık yönetimi, ürünün üretim aşamalarında, işlenmesi ve dağıtımı da dahil olmak üzere birincil üretim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gözetiminde hazırlanan, gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olan kayıt tutma, iyi üretim uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, HACCP ilkelerinin uygulanması gibi kılavuzlar, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik gıda güvenliği,

ü) Takip: 5179 sayılı Gıda Üretim, Tüketim ve Denetleme Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ° 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu , planlı bir şekilde yapılan bir dizi gözlem veya ölçüm,

v) İzlenebilirlik: Gıda ile karıştırılması amaçlanan veya üretim, işleme ve pazarlama sürecinin her aşamasında ortaya çıkması muhtemel istenmeyen maddelerin izlenmesini,

y) Kalite kontrol: Tüketime sunulan gıda maddelerinin Türk gıda mevzuatına uygunluğunun belirlenmesini,

z) Kalite: Gıda maddelerinin mevzuatla belirlenen kriterlere uygunluğunu belirleyen özelliklerin toplamını,

aa) Kontrol planı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek hazırlanan, kontrol sisteminin yapısı ve organizasyonu hakkında genel bilgileri içeren planı. Türkiye,

bb) Kontrol: Gıda maddeleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve pazarlayan kuruluşların asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve pazarlanan gıda maddeleri ile temas halinde olan madde ve malzemelerin uygunluğunu belirler. gıda maddeleri ile Türk gıda mevzuatı,

cc) Kritik Kontrol Noktası: Gıda güvenliği tehlikesini önlemek veya ortadan kaldırmak veya riski kabul edilebilir bir düzeye indirmek için bazı kontrol önlemlerinin uygulanmasının gerekli olduğu adımı,

çç) Kritik limit: Bir koşul veya parametrenin kabul edilebilir veya edilemez olduğunu belirleyen kriteri,

dd) Kontrol ve analiz: Numune alma işlemi ile başlayan ve bu partinin istenilen özelliklere uygunluğunu doğrulayan tüm işlemleri,

ee) Mübadeleye konu mallar: Satış veya başka bir devir maksadıyla muhafaza, satış maksadıyla teşhir ve her ne suretle olursa olsun devretmeyi,

ff) Nihai tüketici: Gıda maddelerini ticari amaçla kullanmayan nihai tüketiciyi,

gg) Numune Alma: Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin denetimi yapılırken 5179 sayılı Kanun uyarınca üretim, işleme ve çevreden toplama dahil dağıtım aşamalarında numune alınmasını,

ğğ) Numune: Aynı üretim tarihi, aynı parti/kod/seri numarasına sahip gıda maddeleri veya muayene ve analiz için alınan gıda maddeleri ile temas eden madde ve materyali, niteliği temsil edebilecek miktar ve kaliteyi, tüm yönleriyle alındığı kütle ve parti,

hh) Önleyici faaliyet: Olası uygunsuzlukların, hataların veya diğer istenmeyen durumların nedenlerini ortadan kaldırmak ve oluşmasını önlemek için yapılan faaliyeti,

ıı) Piyasaya arz: Gıda maddelerinin arz veya tüketim amacıyla, ücretli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edilmesi faaliyetini,

ii) Sanitasyon: Halk sağlığını korumak amacıyla gıda artıkları, mikroorganizmalar, yabancı maddeler ve temizlik ürünleri kalıntıları gibi kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılması için alınan tüm önlemleri,

jj) Sapma: Kritik sınırı aşma durumunu,

kk) Sorumlu yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretimden işveren ve/veya tüzel kişinin yasal temsilcisi ile birlikte sorumlu yöneticiyi,

ll) Kontrol numunesi: Parti numunesi ve numunenin geldiği kütle ile birlikte alınan numuneyi, ihtilaf ve çekişmeli durumlar için ayrılan numuneyi,

mm) Tağşiş: Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin mevzuata veya izin verilen şartnamelere aykırı olarak üretilmesi durumunu,

nn) Taklit: Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeleri; şekil, kompozisyon ve nitelik bakımından kendi niteliklerinde bulunmayan özelliklere sahip olduğunu iddia etmesi,

oo) Tehlike: Gıdalarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik sağlık açısından oluşabilecek potansiyel tehlikeyi,

Öö) Tehlike Analizi: Tehlike ve tehlikeye neden olan koşullardan hangilerinin gıda güvenliği açısından önemli olduğuna karar vermek için bu tehlikeler ve koşullar hakkında bilgi toplama ve değerlendirme sürecini,

pp) Denetim: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ve sonuçlarının öngörülen düzenlemelere uygunluğunu, bu düzenlemelerin fiilen uygulanıp uygulanmadığını ve uygunluğunu sistem içinde ve bağımsız olarak inceler. belirlenen amaçlarla,

rr) Türk gıda mevzuatı: gıda maddeleri ile gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeleri; Gıda maddelerinin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve satışı başta olmak üzere tüm aşamaları kapsayan, gıda güvenliği ve kalitesini düzenleyen her türlü mevzuat,

ss) Üretim, işleme ve dağıtım aşamaları: Bir ürünün ithalatı, işlenmesi, depolanması, nakliyesi, satışı veya nihai tüketiciye tedariki dahil olmak üzere birincil üretimden,

şş) Yetkili idare: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/özel mevzuata göre yetkili il özel idaresi ve belediye.

anlamına geliyor.

İKİNCİ KISIM

Gıda Güvenliği Gereklilikleri ve İyi Uygulama Yönergeleri

gıda güvenliği gereksinimleri

MADDE 5 – (1) Gıda güvenliği gereklilikleri aşağıdaki hususları kapsar.

a) Piyasaya sürülecek gıda ile temas eden gıda ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygun olması zorunludur. Tehlikeli gıdalar ve gıda ile temas eden maddeler ve malzemeler piyasaya arz edilemez.

b) Gıda;

1) Sağlığa zararlıdır,

2) Tüketim için uygun olmadığı durumlarda,

güvenli sayılmaz.

c) Bir gıdanın güvenli olup olmadığını belirlemek;

1) Gıdanın tüketicisi açısından; üretim, işleme, depolama, dağıtım ve satışın her aşamasında normal kullanım koşullarına uygun ise,

2) Gıdanın etiketinde yer alan ibareler ve/veya gıdaların içeriğinin sağlığa zararlı olabilecek etkileri hakkında tüketiciye verilen bilgiler,

izlenir.

(c) Bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığını belirlemek;

1) Besinleri tüketen tüketicinin sağlığına ani ve/veya kısa ve/veya uzun vadeli etkileri ve sonraki nesiller üzerindeki etkileri,

2) Olası toplam toksik etkiler,

3) Gıdanın belirli bir tüketici grubu için üretilmiş olması durumunda, tüketicinin bu gıdaya karşı biyolojik duyarlılığı,

izlenir.

d) Bir gıdanın insan tüketimine uygun olup olmadığını belirlemek; Gıdaların yabancı maddelerle kontamine olup olmadığı, kokuşmuş, bozulmuş, çürümüş ve toksin içerip içermediği kontrol edilir.

e) Tehlikeli gıda maddelerinin aynı sınıf veya kalitedeki bir seri, seri veya yığının parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirmeden sonra partinin, partinin veya yığının tamamının, partinin veya yığının tamamı tehlikeli kabul edilir. veya yığın güvenlidir.

f) Türk Gıda Kanununun gıda güvenliğine ilişkin hükümlerine uygun gıdalar, kanun hükümlerinin kapsadığı ölçüde güvenli kabul edilir.

g) Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olması ancak gıdanın güvenli olmama ihtimalinin bulunması halinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu gıdanın piyasada arzını sınırlandırmak için uygun önlemleri alır. veya piyasadan çekildi.

İyi uygulama kılavuzları

MADDE 6 – (1) İyi uygulama kılavuzları aşağıdaki özelliklere sahiptir.

(a) Hijyen uygulamaları da dahil olmak üzere iyi uygulama kılavuzları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından veya onun gözetiminde geliştirilir ve yayınlanır.

b) Hazırlanan iyi uygulama kılavuzları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gerektiği şekilde güncellenir ve ilgili sektör için geçerli kabul edilir.

c) İyi uygulama kılavuzları isteğe bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri sorumlulukları

birincil üretim

MADDE 7 – (1) Birincil üretime ilişkin işyeri sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır.

a) Birincil üretim ve sonraki faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler; Ek-1'de belirtilen Birincil Üretim ve İlgili İşletmeler için Genel Hijyen Kuralları hükümlerine uyması zorunludur.

1) Nitelikleri önemli ölçüde değişmemek kaydıyla birincil ürünlerin üretim yerinde taşınması, depolanması ve işlenmesi.

2) İzlenebilirliği sağlamak için gerekirse canlı hayvanların taşınması.

3) Bitkisel kökenli ürünler, su ürünleri ve av ürünleri için, birincil ürünlerin, özelliklerinde önemli bir değişiklik olmamak kaydıyla üretim yerinden başka bir tesise taşınması.

b) Ek-1'de belirtilen genel hijyen hükümlerine ilişkin muayene ve kontroller, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki denetim tanımında belirtilen yetkili kuruluşlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Üretim, işleme ve dağıtım aşamaları için işyeri sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarına ilişkin işyerleri aşağıda belirtilen sorumlulukları taşır.

a) İthal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği, depoladığı, dağıtımını yaptığı ve satışa sunduğu tüm gıda ve gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin güvenliğini ve kalitesini sağlamaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

b) Teftiş ve kontrol sırasında gıda denetçisine yardımcı olmaktan sorumludur.

c) Verdiği bilgi, belge ve kayıtların doğruluğundan sorumludur.

ç) İyi hijyen uygulamalarına ek olarak, aşağıda 7 temel ilkesi belirtilen HACCP ilkelerine dayalı prosedürleri uygulamak ve sürdürmekle yükümlüdür ve buna göre;

1) Kaçınılması, ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesi gereken tehlikeleri belirlemek,

2) Bir tehlikeyi önlemek veya ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviyelere indirmek için kontrole esas teşkil eden adım veya basamaklardaki kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,

3) Belirlenen kritik kontrol noktalarında tanımlanan tehlikenin önlenmesi, ortadan kaldırılması veya azaltılması için kabul edilebilir kritik limitler oluşturmak,

4) Kritik kontrol noktalarında etkin izleme prosedürleri oluşturmak ve uygulamak,

5) İzlemenin kritik kontrol noktasının kontrol altında olmadığını gösterdiği durumlar için düzeltici faaliyet prosedürleri oluşturmak ve uygulamak,

6) (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı paragraflarda belirtilen önlemlerin fiilen uygulandığını doğrulamak için düzenli olarak izlenen prosedürler oluşturmak,

7) (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı bentlerde belirtilen tedbirlerin etkin bir şekilde uygulandığını kanıtlamak için yapıya uygun belge ve kayıtların oluşturulması ve işyerinin büyüklüğü, gıda veya gıda üretimi Temas malzemesi veya materyalinde, işleme yönteminde veya üretimin herhangi bir aşamasında değişiklik yapıldığında, prosedürü gözden geçirin, gerekli değişiklikleri yapın ve bu değişiklikleri kaydedin

zorunlu.

d) Gıda ve gıda ile temas eden malzeme ve malzeme üreten işyerlerinde aşağıdaki hijyen önlemlerinin alınması zorunludur;

1) İlgili gıda mevzuatında belirtilen mikrobiyolojik kriterlere uymak,

2) Bu Yönetmelik çerçevesinde uygun prosedürleri uygulamak,

3) Gıda sıcaklık kontrol şartlarına uymak,

4) Ürünün özelliklerine göre gerekli olan soğuk zincirin muhafaza edilmesi ve kayıt altına alınması,

5) Numune alın ve analiz edin veya oldukça sık yaptırın.

e) HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin uygulanmasından ve sürdürülmesinden ve ayrıca iyi hijyen uygulamalarına saygı gösterilmesinden sorumludur.

f) HACCP ile ilgili dokümanların güncellenmesinden ve uygulanmasından, kayıt ve dokümanların tutulmasından ve denetim ve kontrol sırasında gıda kontrolörlerine ibraz edilmesinden sorumludur.

g) Çalışan personel için hijyen kuralları ve teknik bilgileri içeren eğitimler düzenlemek ve personelin bu eğitimleri başarıyla uygulamasını sağlamakla yükümlüdür.

ğ) Uygun numune alma ve analiz yöntemleri kullanılarak alınan numunelerin kontrol, muayene ve/veya analiz sonuçlarını en az iki yıl saklamakla yükümlüdür.

h) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için geri çağırma ve şikayet değerlendirme prosedürlerinin sürdürülmesi zorunludur.

ı) Yerel olarak üretilen ve toplu tüketime sunulan kamu-özel kurum ve kuruluşları, işyerleri ve gıda fabrikaları, uygun koşullarda üretilen her bir gıda serisinden 72 saat numune bulundurmak zorundadır.

i) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri Türk gıda kanunu çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten kuruluşlar, gıdaların ve ürettikleri gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin özellikleri, taşra teşkilatından çalışma izni ve gıda kayıt numarası, ürettikleri ürünler için üretim ruhsatı ve işletme ve çalışma ruhsatı almaları gerekmektedir. özel yetkili il organı ile idare veya belediye.

j) Gıda maddesi ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerlerinde kalite ve üretim kapasitesine göre sorumlu yönetici çalıştırmaları zorunludur.

BÖLÜM DÖRT

İş Yerlerinde Olması Gereken Özellikler

Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temas eden malzeme ve malzemeleri üreten kuruluşlar

MADDE 9 – (1) Gıda maddeleri ile gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeleri üreten kuruluşlar, gıda maddelerinin özelliklerine göre bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartlara ve gıda mevzuatında Türk ürünlerine ilişkin belirlenen kriterlere uygundur. ürettikleri gıda maddeleri ile temas eden malzeme ve malzemelerin bunlara uygun olması gerekmektedir.

Gıda ve gıda maddeleri ile temas halinde olan madde ve malzemelerin satış yerleri ve toplu tüketim yerleri

MADDE 10 – (1) Gıda, satış ve toplu tüketim yerleri ile taşınabilir ve/veya geçici tesislere temas eden her türlü gıda ve madde ve maddeler için il özel idaresi veya yetkili belediye tarafından işletme ve işletme ruhsatı verilir. çadır, büfe ve seyyar araçlar gibi işyeri kimlik bilgileri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na gönderilmektedir.

(2) Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temas halinde olan madde ve malzemelerin satış yerleri ve toplu tüketim yerleri Ek'te belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun olmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve kontrol

Denetim ve kontrol usul ve esasları

MADDE 11 – (1) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, Türk gıda kanununa uyulmadan üretilemez, ticareti yapılamaz ve işleme tabi tutulamaz, halk sağlığına zarar verecek içerikte bulunamaz, içine zararlı madde eklenemez, bu maddenin kalıntısı tutulmayabilir ve gıdaya zararlı özelliklere neden olacak herhangi bir işlem uygulanamaz.

(2) Denetim ve kontrol usul ve esasları aşağıdaki gibidir;

a) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gıda işletmelerinin teftiş ve kontrolü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş ve kimliği belirlenmiş Gıda Müfettişi/Gıda Denetçisi tarafından yapılır. kart verilir.

b) Valiliğin koordinasyonunda yetkili idareler, il genelinde uygulanacak yıllık denetim programını hazırlar ve günceller. Denetim ve kontroller, uygun sıklıkta ve gıdanın taşıdığı riskle orantılı olarak yapılmalıdır. Her yıl hazırlanan denetim programlarında, gıda maddeleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin risk durumları, daha önceki kontrollerde edinilen bilgi ve deneyimler ile gıda sektörü işletmecileri tarafından yapılan incelemelerin sonuçları dikkate alınmaktadır. Aynı zamanda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ürün veya risk bazında yıllık denetim ve gözetim programları düzenlenmekte ve uygulanmak üzere yetkili makamlara gönderilmektedir.

c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile istişare ettikten sonra, acil eylem planları ve çok yıllı ulusal gıda risk yönetim planı ile gıda ile temas eden ekipman ve malzemeleri hazırlar. halk sağlığı ile ilgili. Planlar gelişmelere göre düzenli olarak güncellenmektedir.

ç) Çok yıllı ulusal kontrol planında, gıda maddeleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin kontrol sisteminin yapısı ve düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki hususlara ilişkin genel bilgiler yer almalıdır;

1) Planın stratejik hedefleri, kontrollerin ve kaynakların bu hedeflere tahsisinin neden öncelikli olduğu,

2) İlgili faaliyetlerin risk sınıflandırması,

3) Merkezi veya yerel düzeyde yetkilendirilen kuruluşların niteliklerinin ve bu kuruluşlara sağlanan imkânların belirlenmesi,

4) Şirketlerde yapılan denetim ve kontroller de dahil olmak üzere ulusal veya yerel düzeyde denetim ve kontrollerin genel organizasyonu ve idaresi,

5) Farklı sektörlere uygulanan kontrol sistemleri ile bu sektörlerde gözetim ve kontrolden sorumlu farklı birimler arasında koordinasyon,

6) Denetim ve kontrol kriterlerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik prosedürler,

7) Teftiş ve kontrolleri yapan gıda denetçisi/gıda denetçisi, gıda denetçi yardımcısı ve denetim yardımcısı personelinin eğitimi,

8) Denetim ve kontrollere, denetim ve kontrol formu ve raporuna ilişkin yazılı prosedürler,

9) Hayvan ve gıda acil durumları, yem ve gıda kontaminasyonu olayları veya

Sağlık risklerine yönelik acil eylem planlarının düzenlenmesi ve işletilmesi,

10) İlgili kurumlar arasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

d) Çok yıllı ulusal kontrol planı aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değiştirilebilir ve güncellenebilir.

1) Yeni mevzuat,

2) Yeni bir hastalığın veya başka bir sağlık riskinin ortaya çıkması,

3) Onaylı kuruluşların yapısında, yönetiminde veya işleyişinde önemli değişiklikler,

4) Denetim ve kontrol sonuçları,

5) Bilimsel buluşlar,

6) Diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilen teftiş ve teftişlerin sonuçları.

e) Denetimler ve kontroller; Kontrol programları ve çok yıllı ulusal kontrol planlarının yanı sıra şüphe, şikayet, inceleme, izlenebilirlik güvencesi, kontrol, gözetim ve teftiş amacıyla da yürütülmektedir.

f) Muayene ve kontroller, gerektiğinde numune alma ve analiz gibi uygun muayene ve kontrol yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılır. Denetim ve kontroller sırasında gıda işletmecisi tarafından Türk gıda kanunu gerekliliklerini karşılamak için uygulanan HACCP gibi kontrol programları ve/veya gıda ve gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin kalite kontrol sonuçları dikkate alınır ve denetlenir.

g) Gıda ile ilgili teftiş ve kontroller aşağıdaki faaliyetleri içermelidir;

1) Gıda işyeri işletmecileri tarafından uygulamaya konulan kontrol sistemlerini ve bu denetim ve kontrollerin sonuçlarını inceleyin.

2) Aşağıdaki hususların gözetimi ve kontrolü;

a) Gıda üreten, satan ve toplu tüketime sunan işyerinin gıda ve ortamı, tesisleri, büroları, teçhizat, teçhizat ve makineleri, ulaşım araçları ve temel teçhizatı,

(b) İşletmede kullanılan hammaddeler, bileşenler, ara ürünler ve diğer malzeme ve araç ve gereçler.

teçhizat,

(c) Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler,

d) Temizlik, bakım ve pestisitlere yönelik malzeme ve işlemler,

d) Etiketleme, tanıtım, reklam.

3) Üretim, satış ve gıda tüketim yerlerinin hijyen koşullarının denetimi ve kontrolü.

4) İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Hijyen Uygulamalarının hazırlanan kılavuzlara göre değerlendirilmesi.

5) Türk Gıda Kanununa uygunluğunun değerlendirilmesi için yazılı bilgi, belge ve diğer kayıtları inceler.

6) Gıda işletmecisi ve çalışan personel ile görüşmeler.

7) Gıda ticaretinde ölçü aletlerinin kayıtlarını okumak.

8) Gıda işletmecisi tarafından kayıt altına alınan ölçümlerin doğrulanması için muayene sırasında kullanılan ölçü aletleri ile yapılan muayene ve kontroller.

9) Bu Yönetmelikle getirilen diğer koşulların karşılanıp karşılanmadığını belirleyin.

ğ) Sonuçlar, yıllık kontrol programlarına esas teşkil eden değerlendirme, çok yıllı olarak hazırlanan ulusal kontrol planı ve tüm denetim ve kontrollerin ardından genel değerlendirme için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına iletilir. diğer amaçlar, yetkili idareler tarafından yapılır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın değerlendirme sonuçlarına göre yetkili idareler, yıllık kontrol programları ile gerektiğinde diğer amaçlarla yapılan denetim ve kontrollere ilişkin rapor hazırlar.

h) Kontrol, teftiş ve denetimlerin doğru uygulanması için, denetim ve kontrolleri yürüten gıda denetçisi/kontrolörleri ile gıda denetçileri/denetçi yardımcılarına ilişkin eğitim konularının belirlenmesi, programın belirlenmesi gibi hususlar ve ilgili kurumlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Bakanlık işbirliği ile yürütülen eğitimlere katılacaklar.

ı) Gıda maddesi üreten işyerleri ile gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin denetim ve kontrolü ile numune alma işlemleri, gıda maddeleri müfettişi/denetçi yardımcısından oluşan en az iki kişilik bir ekip tarafından, gıda maddeleri enspektör başkanlığında yapılır. /gıda müfettişi. Gıda ve gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemelerin yanı sıra numune alımının yüksek olduğu satış yerleri ve işyerlerinin denetim ve kontrolü gıda müfettişi/gıda müfettişi veya gıda müfettişinden oluşan ekip tarafından yapılır. /gıda müfettişi/gıda müfettişi başkanlığında teftiş yardımcısı personeli.

i) 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen esasların incelenmesi, bu alanda eğitim almış en az iki gıda kontrolörü/gıda denetçisi tarafından yapılır.

j) Denetim ve kontroller, özel ve acil durumlar hariç olmak üzere mesai saatleri içinde gıda işletmecisine haber verilmeksizin yapılır.

k) Muayene ve kontrol işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen uygun ve bakımlı ekipman ve teçhizatın yetkili idarelerce sağlanması zorunludur.

l) Analiz ve kontrol numunelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylı laboratuvarlara uygun koşullarda ulaştırılması ve kontrol numunesinin uygun şekilde muhafazasının sağlanması için yetkili idareler tarafından uygun koşullar sağlanır.

m) Numune alma, depolama, taşıma ve kontrol numunesine ilişkin özel mevzuatta düzenleme varsa özel mevzuat hükümleri uygulanır.

n) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, her türlü muayene ve kontroller sırasında alınan numunelerin ve kontrol numunelerinin analizlerini yapabilecek laboratuvarları ve referans laboratuvarları belirler ve onaylar.

o) Pazar yerlerinde, cadde ve sokaklarda taze meyve ve sebze hariç her türlü gıdanın bedelsiz satışı yasaktır.

ö) Gıda müfettişleri/gıda müfettişleri ayrıca acil durum, kontrol, gözetim, denetim, bildirim ve gerektiğinde birincil üretime ilişkin denetim ve kontrolleri de yapar.

p) Yetkilendirilmiş idareler gerektiğinde gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili her türlü idari tedbiri, işyerinde kontrol, denetim ve sorumluluklarını alır; Tüm ülkeyi ilgilendiren konularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler alınır.

Gıda müfettişlerinin sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Teftiş ve kontroller, gıda denetçisi/gıda denetçisi ve gıda denetçisi/denetçi yardımcısı tarafından aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Muayene ve kontrolü bu Yönetmelik ekinde yer alan muayene ve kontrol formlarına göre yapmak.

b) Gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımı aşamalarında bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetler ve kontrol eder, denetim sonuçlarını işyeri denetim defterine kaydeder, form ile denetim ve kontrol raporunu düzenler. İki nüsha olarak düzenlenen formun bir nüshasını işyerinde, diğer nüshasını dosyasında muhafaza eder.

c) Gıdanın üretimi, işlenmesi, depolanması, nakliyesi, dağıtım zinciri, satışı ve tüketiminin tüm aşamalarına ilişkin olarak işyerinde tutulan üretim ve/veya laboratuvar kontrol ve muayene kayıtlarını inceler ve varsa bir örneğini dosyada tutmak üzere alır. gerekli olup olmadığını denetler ve kontrol defterine işler.

ç) Halk sağlığını koruma ihtiyacına bağlı olarak, denetim ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi sırasında elde edecekleri bilgilere ilişkin gizlilik kurallarına uyarlar.

d) Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme (Ek-2) Üreten İşyerleri için Teftiş ve Kontrol Raporu ile Tetkik ve Kontrol Formu hazırlar (Ek-2) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yer Teftiş ve Kontrollerinde.

e) Gıda maddesi satan işyerleri ile gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin ve toplu tüketim yerlerinin teftiş ve kontrollerinde gıda maddeleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin satış ve toplu tüketim yerleri ile ilgili muayene ve kontrol raporu ve muayene ve kontrol formu ( Ek-3) değişiklikler.

f) HACCP sistemini uygulayan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan kuruluşlar ile toplu tüketim yerlerinin HACCP sistem denetimlerinde resmi HACCP sistem denetim formunu (Ek 4) hazırlar.

g) Gerektiğinde gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işyerinin yöneticisi ve/veya çalışanları ile görüşerek, ölçüm aletlerinin işyerine kaydettiği değerleri okutarak ve/veya bu değerleri doğrulayarak denetim ve kontrole destek olur. kendi araçlarıyla.

ğ) Gıda maddeleri ile gıda maddeleri ile temas eden malzemeleri ve malzemelerin satış noktalarını muayene ve kontrol ederken, gıda işletmecisi tarafından Türk gıda kanunu ve/veya mevzuatının gerekliliklerini karşılamak için uygulanan HACCP gibi kontrol programlarının sonuçlarını dikkate alır. veya gıda ve gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin kalite kontrolünü yapar ve testini yapar.

h) 16.11.1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği veya özel mevzuata uygun olarak muayene ve kontrol sırasında muayene ve analiz için yeterli miktarda numune/numune almak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak "numune alma tutanağı" ve "numune alma etiketi"ni örneğe iliştirir. Numuneyi alan yetkili idare, muayene ve kontrol sırasında aldığı bir dizi numuneyi, numunenin yapısını bozmayacak şekilde kontrol numunesi olarak ve tekniğine uygun olarak iki seri halinde muhafaza eder. özel mevzuatı olan gıdalarla temasa geçerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi veya özel laboratuvara resmi analiz prosedürü ile en kısa sürede göndermek.

ı) "Muayene ve analiz raporu" laboratuvar tarafından yetkilendirilen mercilere düzenlenir.

i) "Muayene ve Analiz Raporu" ile "Muayene ve Muayene Raporu"nu, özellikle sahtecilik, tağşiş ve zararlı hususları içerecek şekilde yürürlükteki kanunlar çerçevesinde değerlendirmek.

j) Değerlendirme sonucu işyerine bildirilir.

k) Numunenin kontrol ve analiz sonuçlarının olumlu çıkması halinde, numunenin hazırlanma yöntemi ve özellikleri n değişmemiş olmak kaydıyla, kontrol numunesi sahibi ve/veya sorumlu yöneticisi tarafından yerinde iade edilecektir. nihai raporun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren saklama süresi ile sınırlı olmak üzere en geç yedi gün içinde Süresi içinde geri alınmayan kontrol numunesi üzerinde işyeri herhangi bir hak iddia edemez.

l) Denetim ve kontrol sırasında bir engel olması durumunda bir raporla durumu tespit eder ve 5179 sayılı Kanun uyarınca gerekli yasal tedbirlerin alınmasını sağlar. İzleme ve kontrol kolluk görevlilerinin katılımıyla tekrarlanır. yerel sivil otorite tarafından belirlenir.

m) Teftiş ve tahlil raporu/muayene ve kontrol raporu/denetim değerlendirme sonuçlarının olumsuz bulunması halinde mal sahibi, kanuni temsilcisi ve/veya sorumlu yöneticisi hakkında 6698 sayılı Kanuna göre gerekli hukuki tedbirler alınır. 5179.

Mülkiyet devri ve imha

MADDE 13 – (1) 5179 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin uygulanmasında gıda mevzuatına aykırı olan ve müsadere ve geri çağrılan gıda maddeleri ile gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin mülkiyetinin mahalli mülki amirince devredilmesine karar verilir. , halka.

(2) Gıda maddeleri ile gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya devrine ilişkin karar;

a) kullanılamaz hale getirmek,

b) Niteliğini değiştirmek,

c) Sadece belirli bir şekilde kullanılacak

koşullardan birinin yerine getirilmesine bağlı olarak ertelenebilir.

(3) Gıda ve gıda ile temas eden malzeme ve malzemelerin kullanılamaz hale getirilmesine yönelik imha işlemi, sorumlu gıda işletmecisi veya yasal temsilcisi tarafından yetkili idarenin gözetiminde yapılır ve imhaya ilişkin bir kopyası depoda saklanır. yetkili idare.

(4) Yetkili idareler tarafından belirlenen ve mahalli mahalli idare tarafından onaylanan başvuru süresi ve yöntemi içinde şartın sağlanmaması hâlinde, mahallî idare amirliği, gıda maddeleri ile malzeme ve malzemelerin mülkiyetinin Gıda maddeleri ile halka temas.

(5) Mülkiyetin halka devrine ilişkin karar kesinleşinceye kadar, gıda maddeleri ile gıda ile temas eden malzeme ve malzemelere mahalli mülki amirliğin onayından sonra yetkili idarelerce el konulur ve kişilerin nezaretine bırakılır. yedi velayet kaydıyla.

(6) Gıda maddeleri ile 5179 sayılı Kanunda belirtilen ve müsadere edilerek kişilerin korunmasına bırakılması gereken gıda maddeleri ile temas halindeki malzeme ve malzemelerin imha, müsadere ve müsadere kararlarında, bu konuda genel yetki, mahalli mülki amirin yetki ve onayını alarak yetkili idareye verir.

(7) Mülkiyeti kamuya ait olan gıda maddeleri ile gıda maddeleri ile temas eden malzeme ve malzemelerin insan sağlığına ve tüketimine uygun olmaması halinde, yetkili idarenin kontrolünde imha edilerek belgelenmesi, izin alınması, ve yerel sivil otoritenin onayı.

(8) Gıda ile temas eden ve yeniden değerlendirilmesi mümkün olmayan malzemeler, mahalli mülki amirden izin ve onay alınarak yetkili idarenin gözetiminde imha edilerek belgelendirilir.

(9) Gıda formlarını ve gıda ile temas eden malzemeleri ve yeniden değerlendirilebilecek malzemeleri yeniden kullanmak; İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı, gıda ve hayvan yemi güvenliği ile ilgili şartlara uygun olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili idare tarafından belirlenir ve belgelenir. Yeniden değerleme ile ilgili işlemler mahalli mülki amirliğin yetki ve onayı ile yürütülür ve izlenir.

(10) Gıda maddeleri ile gıda maddelerine temas eden malzeme ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya devri için gerçek ve tüzel kişiler hakkında idarî para cezası veya diğer idarî yaptırım kararı aranmaz.

İtiraz inceleme ve analiz sonuçları

MADDE 14 – (1) İnceleme ve inceleme sonuçlarına aşağıdaki esaslar çerçevesinde itiraz edilebilir.

a) İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisi, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde muayene ve numune analiz sonuçlarına itiraz edebilir. 15 günden az raf ömrüne sahip gıdalara denetim ve kontrol raporunda belirtilen süre içinde işletme sahibi ve/veya sorumlu yönetici itiraz edebilir. Bu süre, kontrol tarihinde ürünün kalan raf ömrü, numunenin laboratuvara gönderilme zamanı ve analiz dikkate alınarak belirlenir. Numune alma sırasında işyeri sahibi ve/veya sorumlu kişinin yazılı talebi olması durumunda, ilk analiz numunesi ve kontrol numunesi eş zamanlı olarak analiz için onaylı laboratuvara gönderilir.

b) Numunenin kontrol ve analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde, kontrol numunesinin kontrol ve analizleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylı laboratuvarda yapılır. Tanık örneğinin incelenmesi ve incelenmesi sırasında, ilk inceleme ve analiz sonuçlarında mevzuata uygun olmayan kriterlerin analizi yapılır. Kontrol numunesinin muayene ve analiz sonuçları kesindir ve alınacak kararın temelini oluşturur.

c) İtiraz halinde kontrol numunesi ile ilgili tüm masraflar ilgili işyeri tarafından karşılanır.

ç) Gıda zehirlenmesi veya gıda zehirlenmesinden şüphelenilmesi halinde, gıda maddelerinden alınan numunelerin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin tüm muayene ve analiz masrafları dahil olmak üzere tüm giderler.

Denetim ve kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Muayene ve kontrol sonuçlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Gıda işletmelerinin muayene ve kontrolü, bu Yönetmelikte (Ek 2) yer alan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten kuruluşlar için muayene ve kontrol formu ile gıda ve madde ve malzemelerin satış ve tüketim kütlelerinin Gıda ile temas Formdaki (Ek-3) ağırlıklandırma puanları dikkate alınarak yapılır. İncelenen ve kontrol edilen denek, muayene ve kontrol formunun şartlarını karşılamıyorsa ağırlık puanı negatif olarak işaretlenir. Ağırlık noktaları sabittir, artı veya eksi olarak işaretlenemez.

b) Bu Yönetmeliğin Ek 2'sinde yer alan muayene ve kontrol formunda eksik tespit edilen hususlardan;

1) Ağırlık puanı (4) olan eksikliklerden herhangi birinin saptanması veya (3) ağırlık puanı olanların toplam puanı 60 ve üzeri ise üretilen gıda ile temas eden malzeme ve malzemeler gıda ile el konulmuştur. Yetkili makamın teklifi üzerine, 5179 sayılı Kanun uyarınca mahalli mülki amirliğin onayı ile müsadere edilen ürünlerin mülkiyetinin kamuya devredilmesine ve işyerinin üretimle ilgili faaliyetlerde bulunulmasının engellenmesine karar verilir. eksikliklerin giderilmesi için işyerinin en fazla 30 günü vardır. Verilen süre sonunda yapılan muayene ve kontrol sonuçlarına göre eksikliklerin giderildiği tespit edilirse faaliyetin devamına karar verilir ve eksikliklerin giderilmediği tespit edilirse işletme ruhsatı verilir. ve çalışma izni ve yemek kaydı iptal edilir.

2) (3) ağırlık puanı olarak belirlenen puanların toplamının 60'ın altında olması veya (2) ve (1) ağırlık puanı olarak tespit edilen eksiklikler için işyerine en fazla 30 gün süre verilir. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmediği tespit edilirse imal edilen ürünlere el konulur ve yetkili idarenin teklifi üzerine mahalli mülki amirliğin mutabakatı ile işyerinin kapatılmasına karar verilir. askıya alınmış. el konulan ürünlerin üretimi ve mülkiyeti ile ilgili faaliyetler halka devredilecektir. Ayrıca işyeri ve çalışma izinleri, çalışma izinleri ve gıda sicilleri iptal edildi.

c) Bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan muayene ve kontrol formunda eksik tespit edilen hususlardan;

1) Ağırlık puanı (4) olan veya asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak çalışmayan işyerleri için yetkili idare tarafından kendi özel mevzuatına göre gerekli tedbirler alınır.

2) Ağırlık noktaları (3), (2) ve (1) olarak belirlenen noktalarda eksikliklerin giderilmesi için işyerine en fazla 30 gün süre verilir. Belirtilen süre sonunda kusurların giderilmediği tespit edilirse yetkili idare tarafından kendi özel mevzuatına göre gerekli tedbirler alınır.

ç) HACCP sistemini uygulayan kuruluşlarda, gıda denetçisi tarafından, resmi form denetimine göre gerçekleştirilen HACCP denetim prosedürleri sonucunda tespit edilen tüm sapma, eksiklik ve uygunsuzlukların düzeltilmesi için gıda denetçisi tarafından süre verilir. HACCP sistemi (Ek-4) ve durumu düzeltin. Tespit edilen aksaklıkların süresi sonunda giderilmemesi halinde işyeri hakkında 5179 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin bilgiler, yetkili idare tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir.

Gıda Müfettişi / Gıda Müfettişi ve Gıda Müfettiş Yardımcısı / Müfettiş Yardımcısı Eğitimi

MADDE 16.- (1) Teftiş ve kontrol hizmetlerinde görevli personel, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde düzenlenecek gıda denetim kursunu takip eder. Kurs sonunda yapılan sınavda en az 70 puan alarak başarılı olan personele Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Kurs Bitirme Belgesi ve Gıda Müfettişi/Gıda Müfettişi Kimlik Kartı verilecektir.

(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliği ile düzenlenecek gıda denetçiliği kursu aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

a) Muayene ve kontrol, izleme, gözetim, muayene ve numune alma, doğrulama gibi çeşitli muayene ve kontrol teknikleri,

b) Denetim ve kontrol prosedürleri,

c) Türk gıda mevzuatı ve mevzuata uygunsuzlukların değerlendirilmesi,

ç) Üretim, işleme, dağıtım, depolama ve satışın çeşitli aşamaları ile gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemelerin insan sağlığına ve gerektiğinde hayvan ve bitki sağlığı, sağlığı üzerine oluşturabileceği riskler. ve çevre,

d) Gıda üretimindeki tehlikeler,

e) HACCP prosedürlerinin ve HACCP uygulamasının değerlendirilmesi,

f) Gıda sektöründe uygulanan kalite kontrol programları gibi yönetim sistemleri ve Türk gıda kanunu gereklerine uygunluğu,

g) Belgelendirme sistemleri,

ğ) Acil durumlarda acil durum düzenlemeleri,

(h) 5179 sayılı Gıda Üretim, Tüketim ve Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

ı) Türk Gıda Kanununa uygunluk değerlendirmesi için gerekli olabilecek yeterlilik testi, akreditasyon ve risk değerlendirme belgeleri de dahil olmak üzere yazılı belgeleri ve mali ve ticari konuları içerebilecek diğer belgeleri incelemek,

(i) Hayvan sağlığı ve hayvan refahı dahil olmak üzere, denetim ve kontrollerin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlamak için gerekli görülen diğer alanlar.

(3) Gıda müfettiş yardımcısı/müfettiş yardımcısı için sürekli eğitim Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilir, gıda müfettiş yardımcısı/denetçi yardımcısının eğitim sertifikası ve onun adına düzenlenen kimlik belgesi.

(4) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Gıda Denetçisi/Gıda Denetçisi ve Gıda Denetçisi/Müfettiş Yardımcısı için teknik bilgi ve becerilerini gerektiği gibi geliştirmek ve güncellemek amacıyla ek hizmet içi eğitimler düzenlenir.

(5) Gıda Kontrolörü/Müfettişliği ve Gıda Kontrolörü/Gıda Kontrolör Yardımcısı/Müfettiş Yardımcısı yetiştirmek üzere İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile gerekli görüldüğünde yerli ve yabancı kurum/kuruluş ve üniversitelerden uzmanlar görevlendirilir.

izlenebilirlik

MADDE 17 – (1) Gıda maddeleri ile gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarındaki işyerleri;

a) Gıdanın üretildiği gıda, hayvan, bitki veya gıda maddelerinde bulunması veya bulunması beklenen herhangi bir maddenin tanımlanması için hammaddelerin temini, üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı, satışı ve tüketiminin tüm aşamalarında izlenebilirliği sağlamak. elde edildi,

b) Gıdanın kaynağını, hayvanı, gıdanın elde edildiği bitkiyi veya gıdanın içeriğinde bulunabilecek herhangi bir maddeyi, kaynağını, dağıtımını ve satış yerlerini belirleyen bir sisteme sahip olmak. yemeğin. gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeleri ve ilgili tüm bilgileri takip edin. bu bilgileri talep edilmesi halinde yetkili makamlara almak ve vermek,

c) İzlenebilirlik sistemini yılda en az bir kez gözden geçirmek, sistemin işleyişini doğrulamak ve kayıt altına almak,

ç) Piyasaya sürülen gıdaların, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla parti numarası ve/veya seri numarası ve/veya üretim numarası ve/veya kod numarasını içerecek şekilde etiketlenmesi. ve diğer bilgiler, Türk gıda kanununa uygun olması kaydıyla. ve tanımlayın,

dan sorumlu.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve nihai hükümler

düzenleyici otorite

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için her türlü alt düzenlemeyi yapmaya İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

MADDE 19 – (1) 9/12/2007 tarihli ve 26725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gıda güvenliği ve kalite denetimi ve kontrolüne ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Kuvvet

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetici

BÖLÜM 21.- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

EK 1

Birincil üretim ve ilgili faaliyetler için genel hijyen kuralları

I. Hijyen kuralları

Birincil üretimden sorumlu üretici;

a) Birincil ürünlerin herhangi bir ileri işleme tabi tutulacağı dikkate alınarak, birincil ürünlerin bulaşmaya karşı mümkün olduğunca korunmasının sağlanması gerekir.

b) Aşağıdaki kapsamda birincil ürünler ve ilgili işletmelerdeki tehlikelerin kontrolüne ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulması;

1) Hava, su, toprak, hayvan yemi, gübreler, veteriner ilaçları, bitki koruma ürünleri ve biyositler, depolama, işleme ve atıklardan kaynaklanan bulaşmayı kontrol etmeye yönelik tedbirler,

2) Zoonozlar ve zoonotik bulaşma kaynakları için gözetim ve kontrol programları da dahil olmak üzere, halk sağlığı üzerinde etkisi olan hayvan sağlığı ve refahı ve bitki sağlığına ilişkin tedbirler,

dan sorumlu.

c) Hayvansal kökenli birincil ürünleri yetiştiren, avlayan veya üreten üretici;

1) Üretimle ilgili birincil işletmeleri ve ilgili tüm tesisleri gerektiğinde temiz ve dezenfekte edilmiş halde tutmak,

2) Ekipmanları, kapları, sandıkları, araçları ve tekneleri temiz tutmak ve gerekirse temizlikten sonra uygun şekilde dezenfekte etmek,

3) Mezbahaya giden hayvanların ve gerektiğinde diğer hayvanların temizliğini en iyi şekilde sağlamak,

4) Kirlenmeyi önlemek için gerekirse içme suyu veya temiz su kullanılması,

5) Gıda ile temas eden personelin sağlıklı olmasını ve sağlık riskleri konusunda eğitimlere katılmasını sağlamak,

6) Hayvanların ve zararlıların bulaşmasını mümkün olduğunca önlemek,

7) Atık ve zararlı maddeleri bulaşmayı önleyecek şekilde işleme tabi tutmak ve mevzuata uygun olarak bertaraf etmek,

8) Gıdalardan insanlara bulaşan hastalıkların oluşmasını ve yayılmasını önlemek için, yeni hayvanlar tanıtılırken hastalıklara karşı önleyici tedbirler almak ve salgın şüphesi durumunda yetkili makamlara haber vermek,

9) Hayvanlar veya diğer numuneler üzerinde yapılan analizlerin sonuçlarının halk sağlığını ilgilendirmesi halinde gerekli tedbirleri almak,

10) İlgili mevzuatta belirtilen gıda katkı maddeleri ve veteriner ilaçları kullanımı,

dan sorumlu.

ç) Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden üretici;

1) Ekipmanları, kapları, sandıkları, araçları ve tekneleri temiz tutmak ve gerekirse temizlikten sonra uygun şekilde dezenfekte etmek,

2) Bitkisel ürünlerde, uygun hallerde bitkisel ürünlerin temizliğini ve üretim, nakliye ve depolamanın hijyenik koşullarını sağlamak,

3) Kirlenmeyi önlemek için gerekirse içme suyu veya temiz su kullanılması,

4) Gıda ile temas eden personelin sağlıklı olmasını ve sağlık riskleri konusunda eğitimlere katılmasını sağlamak,

5) Hayvanların ve zararlıların bulaşmasını mümkün olduğunca önlemek,

6) Atık ve zararlı maddeleri bulaşmayı önleyecek şekilde elleçlemek ve depolamak,

7) Bitkilerden veya diğer numunelerden alınan analizlerin sonuçlarının halk sağlığını ilgilendirmesi halinde gerekli tedbirleri almak,

8) Yürürlükteki mevzuata uygun bitki koruma ürünleri ve biyosit kullanımı,

dan sorumlu.

d) Denetimler ve resmi kontroller sırasında tespit edilen sorunlar için düzeltici faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur.

II. kayıt tutma

Birincil üretimden sorumlu üretici;

a) Üretimin yeri ve büyüklüğüne göre tehlikelerin kontrolü için alınan önlemleri kayıt altına almak ve bu bilgileri kontrole yetkili kontrol acentelerine ve talep edilmesi halinde alıcıya iletmekle yükümlüdür.

b) Hayvan yetiştiren veya hayvansal kökenli birincil ürünler üreten üretici;

1) Hayvan yeminin mahiyeti ve menşei,

2) Hayvanlara uygulanan veteriner ilaçları veya diğer tedavilerin durdurulması için başvuru tarihleri ​​ve son tarihler,

3) Hayvansal kaynaklı gıdaların güvenliğini etkileyebilecek yeni ortaya çıkan hastalıkların kayıtları,

4) Teşhis amaçlı ve halk sağlığı açısından önemli hayvanlar üzerinde elde edilen analizlerin sonuçları,

5) Hayvanlara ve hayvansal ürünlere uygulanan kontrollere ilişkin tüm ilgili raporlar,

İlgili konuların kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

c) Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden üretici;

1) Bitki sağlığı ve biyosidal ürünlerin her türlü kullanımı,

2) Bitkisel kökenli gıdaların güvenliğini etkileyebilecek zararlı veya hastalıkların ortaya çıkması,

3) Bitkilerden teşhis amaçlı elde edilen ve halk sağlığı açısından önemli olan analitik sonuçlar,

İlgili konuların kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

ç) Söz konusu kayıtların tutulması için veteriner hekim, ziraat mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner sağlık teknikeri ve ziraat teknikeri gibi bu konuda eğitim almış kişilerden yardım alınabilir.

"Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" adında yaptığımız bu içerik sizler için yararlı bir paylaşım olduysa eğer yorum yazmayı paylaşmayı unutmayınız.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum