Parametre Nedir? Parametrenin yeri ve anlamı nedir?

Parametre, belirli bir sistemi tanımlamada veya sınıflandırma da faydalı olabilecek bir özelliktir. Bir parametre, sistemi tanımlamak veya performansını, durumunu değerlendirmek için yararlı veya kritik olan sistemin bir öğesidir.

Parametre Nedir? Parametrenin yeri ve anlamı nedir?
03 Mayıs 2022 - 10:42

Parametre tanımı

Sosyal hayatta, temel bilimlerde, matematik ve bilgisayar bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terim olan parametre, sıklıkla karşılaşılan nicel ve nitel özelliklerin tanımlanmasıyla ortaya çıkmıştır. İnsan yaşamının nesneleri niceliksel ve niteliksel olarak tanımlanırken çeşitli tanımlara ihtiyaç duyulmuş ve bu tanımlar yeni bir terim ihtiyacını doğurmuştur. Bir nesneyi tanımlarken nicel ve nitel özellikleri altındaki parametrelerle daha sübjektif olarak tanımlanır, yani nitel kavramların ve parametre niceliklerinin bir alt kümesi olarak tanımlama yapmak mümkündür.

Parametre tanımı

Parametre nedir?

Parametre Nedir?, Parametre teriminin farklı alanlarda kullanılması farklı tanımlamalara yol açmıştır. Sosyal bilimlerde parametre, "bir değişkenin tüm evrendeki özeti" ifadesi ile tanımlanır. Matematikte parametre, bir fonksiyonun değişkenleri ve denklem elemanları dışında farklı harflerle ifadeleri görüntüleyerek sayısal değerler içeren bir ifadeler kümesidir. Birden fazla değişkeni bağlayan ortak değişkene parametre de denir. Parametreler matematikte bilinmeyene götüren, açık bilgi ifade eden ve bir denklem veya fonksiyonda sabit değerler alan araçlardır. Öte yandan bilinmeyen parametreler, denklemdeki değişkeni etkilemeyen bilinmeyen değerlerdir.

Örneğin f(x)'=ax2+bx+C denklemindeki "a", "b" ve "C" değerleri denklemdeki katsayıyı belirten parametrelerdir ve "C" parametresi fonksiyon türev bir işlemi temsil ettiğinden ve "x" bilinmeyen gibi değişken olmadığından denklemin sonucunu değiştirmez.

Bilgisayar bilimlerinde parametre terimini tanımlarken hem matematik hem de sosyal bilimlere güvenmek gerekir. Parametre terimi, hemen hemen tüm programlama dillerinde kullanılan önemli bir terimdir. Fiziksel bir nesnenin özellikleri tanımlandığı gibi, kodlanmış bir nesnenin çeşitli özellikleri de tanımlanmalıdır. Bu bilgisayar tanımlı özelliklere "parametreler" denir. Parametreler sayısal değerler olabileceği gibi "string" türündeki metin ifadeleri de olabilir.

Örneğin kırmızı bir araba görülürse; Araba, nesne, renk parametresi ve kırmızı renk parametresinin değeri olarak düşünülebilir. Ayrıca bu şekilde kodlama yapılırken parametre olarak adlandırılan özellikler tanımlanmış bir nesneye atanır ve her parametre bir değer içerir.

Parametre nedir?

Programlama dillerinde parametrenin yeri ve anlamı

Parametre Yeri ve Anlamı nedir?, Programlama dillerinde parametreler çoğunlukla fonksiyon ifadelerinde kullanılır. Fonksiyonda tanımlanan bir veya daha fazla parametre fonksiyon içerisinde işlenir ve bir sonuç beklenir. Fonksiyon içerisinde işlemde girilen sayısal değerler daha sonra değiştirilebilir veya sabit değerler olarak ayarlanabilir. Fonksiyon içerisinde işleme giren bu değerleri belirten ifadelere “parametre” adı verilir. Bunlar, fonksiyon içinde işlendikten sonra parametrelerde geçirilen değerler olabilir. İlk fonksiyon tanımından sonra proses parametrelerinin değiştirilmesi gerekebilir. Fonksiyonda işleme geçirilen ve yeni parametre değerini alan bu ifadelere "argümanlar" denir.

Yukarıdaki örnek, bir sayının karesini alan bir fonksiyon yapısıdır. Bu fonksiyonda "sayı" ifadesi bir parametredir. Parametreler bu örnekte olduğu gibi ilkel formda veya bir nesne formunda olabilir. Bir nesne olması, "dizi" içinde tanımlanması gerektiği anlamına gelir. Fonksiyonun tanımlandığı kural boyunca dizideki değerleri döndürmek mümkün olacaktır. Benzer şekilde, bir fonksiyon başka bir fonksiyonda parametre olarak kodlanabilir. Matematik işlemlerde olduğu gibi, bu f(f(x)) mantığıyla çalışacaktır.

Harita işlevi iki parametreli bir işlevdir.

Değişken olarak tanımlanan "product" fonksiyonu, "map" fonksiyonunda "f" parametresi ile değiştirilerek başka bir fonksiyonda parametrenin sahipliğini devralmıştır. "map" fonksiyonunda "d" parametresi yerine "[0,1,2,5,10]" dizisi geçirilir. "Harita" işlevinin bir sonucu olarak, "[0,1,8,125,1000]" değerlerine sahip bir dizi döndürülecektir.

HTML kodlamasında parametreler, daha önce bahsedilen nesnenin sahipliğini gösteren tanım mantığı ile çalışır. Yazılan bir nesnenin sahipliği parametreler aracılığıyla bildirilir. Bir fonksiyon içinde tanımlanmamıştır. HTML kodları eleman (nesne) oluşturma yapısı ile yazıldığından, fonksiyon şeklindeki ifadelerin çalışmadığı iyi bilinmektedir. Ancak parametre ifadesi her zaman aynı anlamda kullanılır. Bu bağlamda, HTML'deki parametreler, etiketlerle çevrili herhangi bir öğeyi (nesneyi) tanımlamak için kullanılan öğeler olarak görünür.


Örneğin;
"align" parametresi olarak tanımlanan bir gövde elemanının değeri "center"dır. Başka bir deyişle, "body" elemanının hizalama özelliği merkez olarak tanımlanır. Benzer şekilde "p", "div", "düğme" vb. HTML yapılandırmasındaki tüm etiketler özellik ifadelerine sahip olabilir.

HTML elemanlarının parametreleri de CSS ile güncellenebildiği için bu parametrelerin CSS dosyalarında yer alacağı söylenebilir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum